پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

استبراء از بارداری

حکم: واجب است فروشنده پیش از فروختن کنیز - در صورتی که با وی آمیزش کرده باشد - و خریدار پس از خریدن، او را استبرا کند. 19 به قول مشهور، در حکم یاد شده، تفاوتی میان بیع و سایر اسباب تملیک و تملّک مانند هبه یا اسیر کردن نیست. 20 مواردی که شخص عادل یا به قول مشهور، فرد مورد اطمینان از استبراء کنیز خبر دهد، یا کنیز، صغیر (کوچک تر از نه سال) یا یائسه (--» یائسگی) یا حائض باشد و یا به قول مشهور، مالک توان آمیزش با او را نداشته باشد، از حکم یاد شده استثنا شده است. 21

کیفیّت: چگونگی استبراء از بارداری، ترک آمیزش با کنیز به مدّت یک حیض است؛ البته اگر وی جزء زن هایی است که حیض می‌شوند. در غیر این صورت، باید آمیزش با وی به مدّت چهل و پنج روز ترک شود.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 382

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کنیز، استبراء رحم

وابسته

بیع کنیز، رحم کنیز، کنیز

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 315
 • المصادر الفقهیة جلد 34 : صفحه 1468
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 3 : صفحه 171
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 220
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 206
 • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 839
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 32 : صفحه 305
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 469
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 382
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 9 : صفحه 297
 • مهذب الاحکام جلد 18 : صفحه 98