پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استبرا از خون حیض"واژه زیر را بکار ببرید:

استبراء حایض