پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استحاضه ذات عادت"واژه زیر را بکار ببرید:

استحاضه صاحب عادت