پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «استخاره به رقاع» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ذات الرقاع

اعم

استخاره ( فقه )

وابسته

رقاع، نماز ذات الرقاع

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 284
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 162
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 313
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 99