پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، استطاعت حج

وابسته

استیجار، حج ( عام )، حج استیجاری

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 298
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 379
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 269
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 6 : صفحه 74
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 101