پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

استعاره مرشحه : ذکر امور متناسب با مستعارٌمنه در استعاره

«استعاره مرشحه»، که به آن «استعاره ترشیحیه» نیز می‌گویند، استعاره‌ای است که فقط ملایمات مشبهٌ‌به و لفظ متناسب با مستعارٌمنه ذکر شود؛ مانند: «أُوْلَئِکَ الَّذِینَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَی فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ»؛ «همین کسانند که گمراهی را به (بهای) هدایت‏خریدند در نتیجه داد و ستدشان سود(ی به بار) نیاورد» (بقره// 16) .

در این آیه «اشتراء» که به معنای خرید و فروش است، برای اختیار چیزی به تبدیل، استعاره آورده شده و سپس ربح و تجارت که از ملایمات مستعارٌ‌منه است، بر آن متفرع شده است.

منابع

  1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 3 : صفحه 438
  2. التمهید فی علوم القرآن جلد 5 : صفحه 326
  3. الاتقان فی علوم القرآن جلد 3 : صفحه 153
  4. القرآن و الصورة البیانیة : صفحه 212

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «استعاره مرشحه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

استعاره ترشیحیه

اعم

استعارات قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه استعاره مرشحه به زیرصفحه استعاره مرشحه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 3 : صفحه 153
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 3 : صفحه 438
  • البرهان فی علوم القرآن جلد 3 : صفحه 494
  • التمهید فی علوم القرآن جلد 5 : صفحه 326، 410
  • القرآن و الصورة البیانیة : صفحه 212
  • قرآن ثقل اکبر : صفحه 286