پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

استقبال ( پیش رو قرار دادن )

وابسته

امامت جمعه

منابع

  • البیان : صفحه 104
  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 10 : صفحه 111
  • المدونة الکبری جلد 1 : صفحه 149
  • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 1 : صفحه 45
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 235
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 236، 288
  • منتهی المطلب (ط ق) جلد 1 : صفحه 326
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 84
  • مواهب الجلیل جلد 2 : صفحه 530