پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

استقبال در نماز، شرایط قضای اجزای نماز

وابسته

قضای اجزاء نماز، قضای نماز

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 3 : صفحه 348
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 8 : صفحه 2
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 524
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 211
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 323