پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «استقبال ذبیحه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

روبه قبله بودن ذبیحه

اعم

استقبال قبله واجب، شرایط ذبح

وابسته

استقبال منحور، ترک استقبال در ذبح، ترک نسیانی استقبال در ذبح، ذبح، ذبح با استقبال، ذبح جاهل به قبله، ذبیحه، گردن ذبیحه

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 215
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 148
 • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 457
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 59
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 110
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 7 : صفحه 383
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 8 : صفحه 3
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 9، 21، 34، 60، 74، 80، 98، 145، 154، 166، 245، 275
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 100، 111، 123، 144
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 425
 • مجله فقه اهل بیت جلد 53 : صفحه 74، 76
 • مجله فقه اهل بیت : صفحه 87
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 113
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 159
 • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 71