پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «استقبال رکن حجر الاسود» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

استقبال رکن عراقی

اعم

استقبال ( پیش رو قرار دادن )، مستحبات سعی

وابسته

حجر الاسود

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 361
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 206
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 415
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 578
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 166
  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 122