پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

استقبال ( پیش رو قرار دادن ) قبله در دعا ، منابع:

شرح الطحاویة فی العقیدة السلفیة صفحه 222