پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استقرار مصلّی"واژه زیر را بکار ببرید:

استقرار نماز گزار