پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

استیفاء در اجاره: با عقد اجاره (--» اجاره) ، مستأجر مالک منفعت و موجر مالک اجرت می‌شود، امّا مالکیّت موجر نسبت به اجرت متزلزل است و با استیفای منفعت به وسیله مستأجر یا گذشت زمانی که برای استیفاء کافی است، مستقر می‌شود. 12 در صورت شرط مباشرت مستأجر در استیفای منفعت

عین مورد اجاره، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 473

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، استیفا (گرفتن حق )

وابسته

بقای عین مستاجره، تعذراستیفای منافع، منافع اجاره

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 539
 • الفقه جلد 57 : صفحه 70، 219
 • الفقه جلد 58 : صفحه 220
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 4 : صفحه 155
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 1 : صفحه 229
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 253
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 576
 • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله (کتاب الاجاره) : صفحه 180
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 132، 151
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 321، 369
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37 : صفحه 256
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 473
 • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 48، 165، 397
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 10، (45-46)، 144
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 15 : صفحه 135، 164
 • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 15، 62، 180