پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استیلای دشمن"واژه زیر را بکار ببرید:

استیلای بیگانه