پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استیناف"واژه زیر را بکار ببرید:

اعاده ( انجام دوباره عمل )