پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اسراف کننده"واژه زیر را بکار ببرید:

مسرف