پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

اسلام کافر

اخص

اسلام زانی ذمی، اسلام کودک ذمی

وابسته

اسلام حربی، خمس زمین انتقالی از ذمی، کافر ذمی، کفالت ( نفس )

منابع

 • احکام اهل الذمة جلد 1 : صفحه 60
 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 40
 • الفقه جلد 33 : صفحه 257
 • الفقه جلد 52 : صفحه 81
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 42
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 5 : صفحه 107
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 15 : صفحه 199
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 6
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 313
 • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 7، 103
 • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 128
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 451
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 36، 401
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 67
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 175، 258، 277
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه 53، 54
 • روضة القضاة و طریق النجاة جلد 1-2 : صفحه 454، 455
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 22، 229
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 9 : صفحه 33، 153
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 330
 • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 510
 • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 170
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 518
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4 : صفحه 452
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 76
 • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 2 : صفحه 841
 • معجم فقه الجواهر جلد 4 : صفحه 723
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 11 : صفحه 106
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 12 : صفحه 79، 4795
 • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 425