پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اسلام زوج

وابسته

اسلام زوجه حربی، کافر حربی، مطالبه مهریه با اسلام حربی

منابع

  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 116
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 108