پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اسلام ( فقه )، شرایط نایب قربانی

وابسته

قربانی ( عمل )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 118
  • حول مسائل الحج : صفحه 25
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 76
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 285