پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اشتغال ذمّه --» اصل احتیاط.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 503

اصطلاح‌نامه

وابسته

ابراء ( فقه )، احتمال نماز قضا، حواله پذیر، دعوی اشتغال ذمه حواله پذیر، دَین ( ما فی الذمه )، ذمه ( مقر معنوی دین )، ذمه ضامن، شرایط حواله، مشغول الذمه، مضمون عنه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اشتغال ذمه به زیرصفحه اشتغال ذمه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الفوائد الحائریة : صفحه 79
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 4 : صفحه 312
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 32
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه 18
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 153
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 503، 513
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 4 : صفحه 48
 • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) : صفحه 150
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 305
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 293
 • مهذب الاحکام جلد 20 : صفحه 248