پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اشیاء ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

ذوات ( فقه )