پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اصول فقه مقارن : دانش پیرامون قواعد استنباط احکام، با رویکرد تطبیق بین آرا و مذاهب

اصول فقه مقارن (مقایسه‌ای) یا اصول فقه تطبیقی، علمی است که به جمع آوری آرا و مبانی اصولی عالمان مذهب یا مذاهب مختلف اسلامی، به منظور سنجش، ارزش گذاری و گزینش نظر برتر، می‌پردازد.

علم جمع آوری، بررسی و مقایسه دیدگاه‌های فقهی و یا اصولی، از قدیم با عنوان ' علم الخلاف ' میان فقها و اصولیون مطرح بوده است.

البته برخی معتقدند ' علم المقارنه ' و ' علم الخلاف ' با یک دیگر تفاوت دارند؛ در ذیل، به سه نظریه در این باره اشاره می‌شود:

1. ' علم الخلاف ' تنها به گردآوری آرای عالمان می‌پردازد، ولی ' علم المقارنه ' افزون بر آن، به سنجش، ارزش گذاری و انتخاب نظر برتر می‌پردازد؛

2. در ' علم الخلاف ' تنها به اختلاف میان عالمان پرداخته می‌شود، ولی ' علم المقارنه ' هم به نظریات اختلافی و هم به موارد اتفاق می‌پردازد؛

3. در ' علم الخلاف ' با این پیش فرض به سنجش دیدگاه‌ها پرداخته می‌شود که نظریات مخالف، رد و از نظریه‌های موافق دفاع گردد، اما در ' علم المقارنه ' چنین پیش فرضی وجود ندارد و شخص تنها به دنبال کشف حقیقت و نظر برتر است.

به نظر می‌رسد ' علم الخلاف ' و ' علم المقارنة ' یک علم است و این دیدگاه‌ها در حقیقت، مربوط به سیر تحول آن می‌باشد.

منابع

  1. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 41
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

اصول فقه ( حوزه اصلی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اصول فقه مقارن به زیرصفحه اصول فقه مقارن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 9، 37، 39، 41، 46، 47، 55، 84، 95