پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام طواف، اعاده حج

وابسته

تذکر طهارت، تذکر نقصان طواف، زیادی اشواط طواف، طواف حج، طواف ناسی طهارت

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 357، 376
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 431
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 256
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 241، 308
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 601
  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 68، 333