پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اعذار"واژه زیر را بکار ببرید:

عذر ( فقه )