پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اعمال ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

افعال ( فقه )