پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اعیان نجس"واژه زیر را بکار ببرید:

نجاسات ( فقه )