پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اقتنای نجاسات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اقتنای نجس

اعم

احکام نجاسات، اقتناء

وابسته

کسب به نجس، نجاسات ( فقه )، نجاست ( فقه )

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 402
  • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 258
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 15
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 40
  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 2 : صفحه 202
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 617
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 99، 105
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 40
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 54
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 42، 51