پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"الفاظ خلع"واژه زیر را بکار ببرید:

صیغه خلع ( فقه )