پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

شخص دارای لکنت زبان.

اعم

امامت غیر فصیح

وابسته

اَرَتّ

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 11 : صفحه 194
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 153
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 4 : صفحه 296
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 343
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 6 : صفحه 1638