پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

به قول مشهور، امامت زن برای زن در صورت دارا بودن سایر شرایط امام جماعت، جایز است.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 647

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، امامت جماعت

اخص

به لحاظ امام:
امامت کنیز، امامت مستحاضه
به لحاظ نماز:
امامت زن در نماز مستحب، امامت زن در نماز واجب

وابسته

اقتدا به زن، اقتدای زن، اقتدای زن به خنثی، اقتدای زن به زن، اقتدای زن به مرد، امامت خنثی، امامت مرد، ذکوریت امام جماعت، موقف زن ماموم، موقف ماموم امام زن، نماز واجب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه امامت زن به زیرصفحه امامت زن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 794
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 153، 157
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 268، 274
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 4 : صفحه 285
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 497
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 254، 336، 337، 341
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 647
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 281
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 250، 256، 257، 258، 317
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 6 : صفحه 1633، 1634
 • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 387
 • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 130، 136، 137، 152