پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"امامت صغری ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

امامت جماعت