پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

امامت غیر صالح

وابسته

حدث امام جماعت، محدث ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 277
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 4 : صفحه 317، 318
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 390
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 14 : صفحه 2
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 6 : صفحه 1757