پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

به قول مشهور، امامت این افراد کراهت دارد:

1. حاضر برای مسافر و بر عکس.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 647

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام سفر، امامت جماعت

اخص

امامت جمعه مسافر

وابسته

اقتدای حاضر به مسافر، امامت مقیم، مسافر، نماز صبح، نماز مسافر، نماز مغرب

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 803
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 154
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 504
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 337، 374
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 647
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 281
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 262
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 6 : صفحه 1734، 1735
 • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 398
 • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 161