پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

امان

اخص

امان مرد سالخورده

وابسته

امان زن، مرد

منابع

  • الفقه جلد 47 : صفحه 238
  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 10 : صفحه 424
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 95
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 9 : صفحه 86
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 455
  • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 1 : صفحه 98