پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

امرد : اَمرَد: نوجوان موی بر صورت نروییده

از آن به مناسبت در باب هایی مانند نکاح و غصب سخن رفته است.

در جواز نگاه کردن مرد به مرد، تفاوتی میان اَمرد و غیر او نیست، امّا اگر خوف افتادن در گناه در میان باشد، نگاه کردن حرام است. 1

کسی اگر برده اَمردی را غصب کند و رشد موی صورتش از قیمت او بکاهد، ضامن کاهش قیمت است. 2

(--» اجرد) (--» مراهق)

1 - مسالک الافهام 7 45؛ الحدائق الناضرة 23 61؛ کفایة الاحکام 153 و جامع المقاصد 12 33.

2 - جامع المقاصد 6 289؛ المبسوط 3 104 و الجامع للشرائع 35.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 661

اصطلاح‌نامه

اعم

مرد

وابسته

اجرد، تشبیب امرد، خلوت با امرد، شنیدن صدای امرد، صدای امرد، لمس امرد، مصافحه با امرد، نگاه به امرد

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 6 : صفحه 252
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 148
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 661