پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"انابه ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

توبه ( فقه )