پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"انثی"واژه زیر را بکار ببرید:

مؤنث