پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

انزال

اِنزال: خروج منی از انسان.

از آن در باب‌های طهارت، صوم، حج، نکاح و دیات سخن رفته است.

طهارت: انزال، از اسباب جنابت (--» جنابت) است و در آن، فرقی میان بیداری و خواب، اختیار و غیر اختیار، با شهوت و بدون شهوت نیست 1، ولی در صورت انزال از غیر مخرج متعارف، اختلاف است. 2 به قول مشهور، استبراء (--» استبراء) به بول پس از انزال، بر مرد مستحب است. 3

صوم: انزال عمدی در روزه واجب معیّن همچون روزه ماه رمضان، حرام و موجب بطلان روزه است. 4

حج: انزال عمدی در حال احرام (--» احرام) ، حرام و موجب کفّاره است. در فساد عمره یا حج به آن و لزوم اعاده، اختلاف است. 5

نکاح: برای الحاق مولود به زوج به عنوان فرزند، آمیزش کافی است، و انزال شرط آن نیست. 6

دیات: آسیب رساندن به دیگری به گونه‌ای که مجنیّ علیه نتواند به هنگام آمیزش انزال کند، موجب ثبوت دیه کامل است 7 (--» دیه) .

1 - العروة الوثقی 1 277.

2 - جواهر الکلام 3 7.

3 - 111.

4 - الحدائق الناضرة 13 129.

5 - جواهر الکلام 20 367.

6 - 31 229.

7 - 43 312.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 689

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «انزال» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

امنا، حصول منی، خروج منی ( فقه )

اعم

اسباب جنابت، خروج ( خارج شدن )، علائم بلوغ، منافع انسان

اخص

خروج منی با آلات طبی
به لحاظ اختیار:
انزال اختیاری، انزال غیر اختیاری
به لحاظ جنسیت:
انزال خنثی، انزال زن، انزال مرد
به لحاظ حالات:
انزال روزه دار، انزال محرم، انزال مُحَلِّل، خروج اضطراری منی، خروج منی از میت، خروج منی بعد از غسل جنابت، خروج منی در بیداری
به لحاظ شکل منی:
خروج منی استحاله شده، خروج منی به رنگ خون، خروج منی مخلوط به ادرار
به لحاظ شهوت:
خروج منی با شهوت، خروج منی بدون شهوت
به لحاظ عقل:
انزال بی هوش، انزال مجنون، خروج منی از مست
به لحاظ محل خروج:
خروج منی از مخرج غیر معتاد، خروج منی از مخرج معتاد
به لحاظ وجود صفات:
خروج منی جامع صفات، خروج منی فاقد صفات

وابسته

آمیزش با انزال، آمیزش محتلم، جلوگیری از خروج منی، حرکت منی بدون خروج، شک بعد علم به منی، شک در خروج منی، صفات منی، منی در بدن، منی در لباس

منابع

 • التنقیح فی شرح العروة (طهارت) جلد 5 : صفحه 309، 310، 314، 350
 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 20 : صفحه 344، 345
 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 95
 • الرسائل التسع : صفحه 336
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 348
 • الشرح الکبیر جلد 3 : صفحه 293
 • الفقه جلد 9 : صفحه 384
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 27
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 282
 • المجموع فی شرح المهذب جلد 13 : صفحه 344، 359
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 6 : صفحه 331
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 203، 281
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 51
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 153
 • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 166
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 36
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 13
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 1 : صفحه 219
 • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 74
 • ترجمه تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 62
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 15
 • توضیح المسائل : صفحه 60، 63
 • توضیح المسائل : صفحه 64
 • جامع الخلاف و الوفاق بین الامامیة و بین ائمة الحجاز و العراق : صفحه 307
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 1 : صفحه 58
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 362
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 255
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 181
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 8، 10، 13، 14
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 3
 • حاشیة الدسوقی جلد 3 : صفحه 293
 • حاشیة مجمع الفائدة و البرهان : صفحه 382
 • حیاة ابن ابی عقیل العمانی و فقهه جلد 6 : صفحه 448
 • ریاض المسائل (ط.ق) جلد 1 : صفحه 590
 • ریاض المسائل جلد 1 : صفحه 163
 • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 551
 • زبدة البیان فی احکام القرآن : صفحه 480
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 1 : صفحه 162، 289، 290
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 189، 191، 197، 207، 209، 213
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 2 : صفحه 373، 595
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37 : صفحه 166، 167، 207، 209، 216
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 26
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 99
 • غنیة النزوع : صفحه 251
 • فتح العزیز فی شرح الوجیز جلد 10 : صفحه 278
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 689
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 1 : صفحه 81
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 94
 • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 208
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 107، 114
 • کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 2 : صفحه 351
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 70، 552
 • کشف الغطاءعن مبهمات شریعة الغراء جلد 1 : صفحه 172
 • کشف اللثام (ط ق) جلد 1 : صفحه 79
 • کشف اللثام (ط.ج) جلد 2 : صفحه 5
 • کلمة التقوی جلد 1 : صفحه 132
 • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 225
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 133
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 185
 • مختصر الاحکام : صفحه 26
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 1 : صفحه 327
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 141، 142
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 7
 • مصباح المنهاج-طهارة جلد 3 : صفحه 317
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 12 : صفحه 416
 • مهذب الاحکام جلد 21 : صفحه 122
 • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 8