پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اَصلَع: کسی که موی جلوس سرش ریخته است (--' کچل).

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 522

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «انسان بی مو» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اصلع، بی مو

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

سر بی مو

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 522