پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

حاسِر: سر برهنه.

عنوان یاد شده در بابهای طهارت، حج و جهاد آمده است.

کسی که میّت را درون قبر می‏گذارد1 و نیز طواف کننده هنگام زوال، 2 مستحب است سر برهنه باشند.

از آداب جنگ این است که رزمندگانی که زره بر تن و کلاه خود بر سر دارند) دارع (پیشاپیش نیروها و آنان که بی‏کلاه‏خودند) حاسر (پشت سر آنان قرار گیرند. 3

1. الجامع للشرائع/ 55؛ مستند الشیعة 2 298 /3. سداد العباد/ 3 316. الکافی فی الفقه/ 253؛ غنیة النزوع/ 200.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 196

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «انسان سر برهنه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حاسر، حاسر الرأس، سر برهنه

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

برهنگی سر، زره پوش، طواف هنگام زوال

منابع

  • الجامع للشرائع : صفحه 55
  • الکافی فی الفقه : صفحه 253
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 196