پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

انعام ثلاثه

انعام ثلاثه: شتر، گاو و گوسفند.

از آن به مناسبت در باب‌های زکات، حج، نکاح، صید و ذباحه و اطعمه و اشربه سخن رفته است.

زکات: از موارد وجوب زکات (--» زکات) ، انعام ثلاثه است. 1 در تعلّق زکات به آن‌ها چهار چیز شرط است:

1. رسیدن به حدّ نصاب (--» نصاب) .

2. چریدن؛ بدین معنا که قوت آن‌ها از چریدن در بیابان و مراتع عمومی تأمین شود، نه از ملک مالک آن‌ها (--» سائمه) .

3. عامل نبودن گاو و شتر؛ بدین معنا که در طول سال به کار گرفته نشوند.

4. سپری شدن یازده ماه قمری و داخل شدن در ماه دوازدهم از زمان مالکیّت آن‌ها. 2

حج: هَدی (--» هدی) و قربانی، باید از انعام ثلاثه باشد. 3 در حج قِران

(--» حج قران) ، احرام (--» احرام) ، به تلبیه (--» تلبیه) یا اشعار (--» اشعار) و تقلید (--» تقلید) محقّق می‌شود. اشعار، تنها، با شتر و تقلید با هر یک از انعام ثلاثه صورت می‌پذیرد. 4 کشتن انعام ثلاثه در حال احرام جایز است و کفّاره ندارد. 5

نکاح: در عقیقه شرط است که به یکی از انعام ثلاثه باشد و صدقه دادن با پول آن کفایت نمی‌کند 6 (--» عقیقه) .

صید و ذباحه: تذکیه گاو و گوسفند، به ذبح (--» ذبح) و شتر، به نحر (--» نحر) است.

اطعمه و اشربه: انعام ثلاثه حلال گوشت هستند، مگر آن که موطوء انسان واقع شوند 7 یا شیر خوک خورده باشند - به گونه‌ای که بدان نیرو گرفته، و استخوانشان محکم شده باشد 8 - و یا از مدفوع نجس تغذیه کرده باشند 9 که در هر سه صورت، گوشت آن‌ها حرام می‌شود (--» آمیزش با حیوان) .

(--» نجاست خواری) (--» حلال گوشت)

1 - العروة الوثقی 2 272.

2 - 273 و 278 و 279.

3 - جواهر الکلام 19 135.

4 - 18 57.

5 - 20 174.

6 - تحریر الوسیلة 2 311.

7 - جواهر الکلام 36 284.

8 - 282.

9 - 272.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 697

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «انعام» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

أنعام، انعام ثلاثه، انعام سه گانه، بهیمةالانعام، دام ( حیوان اهلی علف خوار )، نعم

اعم

اجناس زکات، چارپا، حیوان اهلی، حیوان حلال گوشت

اخص

سائمه
به لحاظ جنسیت:
انعام ماده، انعام نر
به لحاظ سن:
ثنی، سخله
به لحاظ نوع:
شُتُر، گاو ( فقه )، گوسفند ( عام )

وابسته

انوثیت انعام زکات، زکات انعام ( فقه )، قربانی انعام در حج، نصاب انعام

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه انعام به زیرصفحه انعام/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 7 : صفحه 12
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 69
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 290
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 5 : صفحه 145
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 9 : صفحه 216
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 697، 698
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 7 : صفحه 97