پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اهلیت استیجار جاعل» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اهلیت تصرف جاعل

اعم

احکام اجاره، اهلیّت، شرایط جعاله

وابسته

جاعل ( فقه )

منابع

  • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 2 : صفحه 122
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 587
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 35 : صفحه 196
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 16 : صفحه 174
  • عیون الحقائق الناظرة فی تتمة الحدائق الناظرة جلد 2 : صفحه 115
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 147
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 154
  • مهذب الاحکام جلد 18 : صفحه 206
  • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 4