پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اهل تجمّل: تهیدستان نجیب و عفیف /صاحبان تجمّل و زینت.

مفهوم نخست، ریشه‌ای روایی دارد و در باب زکات، بر فقیران نجیب و عفیفی اطلاق شده که در پرتو نجابت، ناداری خود را پنهان می‌دارند؛ چندان که دیگران آنان را توانگر می‌پندارند. 1

مستحب است زکات چارپایان (گاو، گوسفند و شتر) به عنوان هدیه به فقرای نجیب و عفیف داده شود. 2

مفهوم دوم، در باب نکاح آمده است.

اگر زن از خانواده تجمّل و زینت باشد، بر شوهر واجب است علاوه بر لباس معمولی فصل، لباس تجمّل و زینت مناسب شأن وی را نیز تهیّه نماید. مرجع تشخیص در آن، عرف و عادت همسالان خانواده یاد شده است. 3

1 - وسائل الشیعة 9 263.

2 - الحدائق الناضرة 12 228.

3 - 25 124.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 728

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اهل تجمل ( زینت )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

صاحبان تجمل

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

پوشش زوجه

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 25 : صفحه 728
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 728