پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اهل مکه"واژه زیر را بکار ببرید:

مکّی ( فقه )