پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

علت آسانی و سرعت افعال ناشی از فضایل اولیای الهی ، منابع:

مراحل اخلاق در قرآن صفحه 27

علت شرح صدر اولیای الهی ، منابع:

بحرالمعارف جلد 2 صفحه 50

جایگاه اولیای الهی در بهشت ، منابع:

کتاب الزهد جلد 1 صفحه 101

صفات اولیای الهی ، منابع:

بحرالمعارف جلد 1 صفحه 97