پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اَحکام : قوانین و مقرّرات شارع برای مکلّفان

اَحکام، جمع حکم، و در لغت به معنای منع است، و منظور از آن، اثبات امری برای امر دیگر و یا نفی امری از امر دیگر است؛ بنا بر این، به قوانین و مقرراتی که شارع برای مکلفان به رسمیت شناخته است، احکام می‌گویند، چه به طور مستقیم از جانب شارع صادر شده باشد چه به واسطه عقل و یا عرف دریافت شده باشد، و چه ناظر به مسائل اعتقادی یا اخلاقی باشد، و چه مربوط به افعال مکلفان.

منابع

 1. الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 119
 2. فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 95
 3. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه (222-223)
 4. ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه (179-180)
 5. ایضاح الکفایة جلد 5 : صفحه 313
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اَحکام» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حکم ( اصول فقه )

اخص

احکام الهی ( اصول فقه )، احکام امضایی، احکام انحلالی، احکام تأسیسی ( اصول فقه )، احکام تکلیفی ( اصول فقه )، احکام ثابت ( اصول فقه )، احکام حکومتی ( اصول فقه )، احکام عقلایی، احکام غیر انحلالی، احکام قضایی ( اصول فقه )، احکام متغیر ( اصول فقه )، احکام وضعی ( اصول فقه )، حکم اشیاء قبل شرع، حکم تعلیقی
به لحاظ حاکم:
احکام شرعی ( اصول فقه )، احکام عقلی ( اصول فقه )
به لحاظ کلیت متعلق:
احکام جزئی، احکام کلی
به لحاظ موضوع:
احکام اخلاقی، احکام اعتقادی ( اصول فقه )، احکام عملی

وابسته

ارکان حکم، استثناء حکم، استصحاب حکمی، اصول فقه ( حوزه اصلی )، انشاء حکم، ترتب حکم بر حکم، ترک تعلم احکام، جعل احکام، حق الله ( اصول فقه )، حق الناس ( اصول فقه )، خطابات، شارع ( اصول فقه )، شرایط احکام، فلسفه احکام ( اصول فقه )، قاعده اشتراک ( احکام )، مبادی احکام، مبادی احکامی اصول فقه، متعلق حکم، مخالفت احکام، مراحل حکم، معاندات احکام، ملازمات احکام، موافقت احکام، موضوع حکم، وظیفه عملی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اَحکام به زیرصفحه اَحکام/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 81، 143، 224
 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 434
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 106، 120، 122
 • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 60، 289
 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 315
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 53، 55، 57، 74
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 17
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 26
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 218
 • القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 30، 64، 67، 70، 74، 150، 185، 320
 • اللمع فی اصول الفقه : صفحه 302
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 2 : صفحه 274
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 4 : صفحه 136، 223
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 5 : صفحه 359
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 6 : صفحه 178، 182
 • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 79، 81، 248
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 246، 386
 • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 153، 155، 156
 • الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 13، 119
 • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 346
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 297
 • ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه (179-180)
 • ایضاح الکفایة جلد 5 : صفحه 313
 • بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 222، 350
 • بحوث فی علم الاصول جلد 5 : صفحه 55
 • بحوث فی علم الاصول جلد 6 : صفحه 236، 293
 • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 224
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 119، 122، 126
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 12
 • عدة الاصول (ط.ق) جلد 1 : صفحه 19، 34، 68
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 389
 • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 494
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 95
 • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 4، 190
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 379، 536
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 3 : صفحه 7
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 24، 32، 135، 220، 237
 • منتقی الاصول جلد 2 : صفحه 74
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه (222-223)
 • نهایة الاصول : صفحه 420، 454
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -1 : صفحه 167
 • نهایة الافکار جلد 4-1 : صفحه 167