پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اَعلام علوم قرآن : داشمندان و صاحب نظران در حوزه علوم قرآنی

اعلام علوم قرآن، کسانی هستند که به نوعی در مباحث علوم قرآن از آن‌ها ذکری به میان می‌آید؛ خواه صاحب تألیف درعلوم قرآن باشند یا به اقوال و اعمال آن‌ها در این علم استناد کنند.

نیز ر.ک:اعلام قرآنی.

اصطلاح‌نامه

وابسته

علوم قرآن (حوزه اصلی)