پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اَقراء"واژه زیر را بکار ببرید:

قرء ( پاکی از حیض )