پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

ادوات قرآن

اخص

اَن به معنای لئلا، اَن زایده، اَن شرطیه، اَن مخففه، اَن مصدریه، اَن مفسره، اَن نافیه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اَنْ به زیرصفحه اَنْ/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 202، 204
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 223