پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اُوقِیّه: مقیاس وزن.

اوقیه برابر یک دوازدهم رطل (--' رطل) یا چهل درهم است. 1

از آن به مناسبت در باب نکاح سخن رفته است.

مهر السنّه (--' مهر السنّه) دوازده و نیم اوقیه، برابر پانصد درهم است. 2

1 - دائرة المعارف تشیع 2 599.

2 - الحدائق الناضرة 24 432 - 433.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 721

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات سنجش

وابسته

مَهرالسنّه

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 24 : صفحه 432
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 38 : صفحه 305
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 721